Select Page

IZBIRNI PREDMETI

V šolskem letu 2020/2021 bomo izvajali pouk OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV.
Šola mora ponuditi pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz družboslovno-humanističnega sklopa in najmanj treh izbirnih predmetov iz naravoslovno-tehničnega sklopa. Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši.

V šolskem letu 2020/2021 so učenci izbrali naslednje izbirne predmete:

Razred Izbirni predmet Učitelj/učiteljica
7., 8., 9. Astronomija: Daljnogledi in planeti Uroš Gašpar
7., 8., 9. Astronomija: Sonce, Luna, Zemlja Uroš Gašpar
8. Geografija: Življenje človeka na Zemlji Barbara Magdič Kumer
9. Izbrani šport Saško Zemljič, Blaž Ajlec
7. Likovno snovanje 1 Polona Maher
8. Likovno snovanje 2 Polona Maher
9. Likovno snovanje 3 Polona Maher
7. Nemščina 1 Valentina Žunko
9. Nemščina 3 Valentina Žunko
8., 9. Poskusi v kemiji Lidija Pfifer
9. Računalništvo: Računalniška omrežja Nina Pavlinek
7. Šport za sprostitev Saško Zemljič, Blaž Ajlec
8. Šport za zdravje Saško Zemljič, Blaž Ajlec
7., 8., 9. Turistična vzgoja Barbara Magdič Kumer
7., 8., 9. Vzgoja za medije: Radio Janja Hrnčič

Poleg obveznih predmetov osnovna šola za učence 7., 8. in 9. razredov  izvaja pouk izbirnih predmetov, predmetov, ki so jih učenci izbrali glede na lastne interese izmed ponujenih iz naravoslovno-tehničnega sklopa in družboslovno-humanističnega.

Vsak učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko tudi tri, če s tem soglašajo starši. Učenec, ki v tem šolskem letu obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko na predlog staršev oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih (o oprostitvi odloča ravnateljica).

Vsak izbirni predmet se izvaja 1 uro tedensko, izjema sta nemščina in italijanščina (drugi tuji jezik), ki se izvaja 2 uri tedensko. Učenec je iz izbirnih predmetov ocenjen.