IZBIRNI PREDMETI

V šolskem letu 2018/2019 bomo izvajali pouk OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV.
Šola mora ponuditi pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz družboslovno-humanističnega sklopa in najmanj treh izbirnih predmetov iz naravoslovno-tehničnega sklopa. Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši.

V šolskem letu 2018/2019 so učenci izbrali naslednje izbirne predmete:

Razred Izbirni predmet Učitelj/učiteljica
9. Izbrani šport odbojka Anica Majer
9. Izbrani šport nogomet Saško Zemljič
7. Likovno snovanje 1 Polona Maher
8. Likovno snovanje 2 Polona Maher
9. Likovno snovanje 3 Polona Maher
7. Nemščina 1 Doroteja Sužnik
8. Nemščina 2 Doroteja Sužnik
9. Nemščina 3 Doroteja Sužnik
9. Multimedija Nina Plošnik
8., 9. Robotika v tehniki Simon Breg
7. Šport za sprostitev Anica Majer, Saško Zemljič
8. Šport za zdravje Anica Majer, Saško Zemljič
7., 8., 9. Turistična vzgoja Barbara Magdič Kumer
7. Vzgoja za medije: radio Hrnčič Janja

Poleg obveznih predmetov osnovna šola za učence 7., 8. in 9. razredov  izvaja pouk izbirnih predmetov, predmetov, ki so jih učenci izbrali glede na lastne interese izmed ponujenih iz naravoslovno-tehničnega sklopa in družboslovno-humanističnega.

Vsak učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko tudi tri, če s tem soglašajo starši. Učenec, ki v tem šolskem letu obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko na predlog staršev oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih (o oprostitvi odloča ravnateljica).

Vsak izbirni predmet se izvaja 1 uro tedensko, izjema sta nemščina in italijanščina (drugi tuji jezik), ki se izvaja 2 uri tedensko. Učenec je iz izbirnih predmetov ocenjen.