Select Page

IZBIRNI PREDMETI ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

V šolskem letu 2022/2023 bomo izvajali pouk obveznih izbirnih predmetov.
Šola mora ponuditi pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz družboslovno-humanističnega sklopa in najmanj treh izbirnih predmetov iz naravoslovno-tehničnega sklopa. Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši.

Učenec, ki v tem šolskem letu obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko na predlog staršev oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih (o oprostitvi odloča ravnateljica).

Vsak izbirni predmet se izvaja 1 uro tedensko, izjema sta nemščina (drugi tuji jezik), ki se izvaja 2 uri tedensko. Učenec je iz izbirnih predmetov ocenjen.

Pripravili smo vam predstavitev obveznih izbirnih predmetov po razredih:

7. razred

 

8. razred

 

9. razred

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Učenec lahko izbere največ dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko. Učenec je iz izbirnih predmetov ocenjen.

Pripravili smo vam predstavitev neobveznih izbirnih predmetov po razredih:

4. razred

5. razred

6. razred

7. – 9. razred