Select Page

ZDRAVA ŠOLA

ZDRAVA SOLA

Evropska mreža Zdravih šol je nastala kot skupni projekt Svetovne zdravstvene organizacije, Sveta Evrope in Evropske unije s skupnim ciljem promoviranja zdravja v šolskem okolju.

Zdrave šole promovirajo zdravje in dobro počutje na telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem področju, tako učencev kot vseh zaposlenih.

S priključitvijo v evropski projekt se šola zavezuje, da spodbuja uresničevanje naslednjih 12 ciljev Evropske mreže zdravih šol:

 • Aktivno podpiramo pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli.
 • Skrbimo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci.
 • Trudimo se, da bi socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.
 • Vse učence spodbujamo k različnim dejavnostim, tako da oblikujemo raznovrstne pobude.
 • Izkoriščamo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja.
 • Skrbimo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
 • Skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med osnovno in srednjo šolo zaradi priprave skladnega učnega načrta vzgoje za zdravje.
 • Aktivno bomo podprli zdravje in blaginjo svojih učencev in učiteljev.
 • Upoštevamo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.
 • Upoštevamo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.
 • Sodelujemo s specializiranimi službami v skupnosti, ki nam lahko svetujejo in pomagajo pri zdravstveni vzgoji.
 • Vzpostavili smo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da nas dejavno podpira pri učnem načrtu vzgoje za zdravje.
 • V šolskem letu 2020/2021 je rdeča nit projekta ČAS ZA ZDRAVJE JE ČAS ZA NAS.

Naloge, ki jih izvajamo, so:

 1. gibanje,
 2. zdrava prehrana,
 3. zdravo telo,
 4. odnos do ljudi,
 5. družbeno koristno delo,
 6. odnos do okolja,
 7. varno v prometu.

NAČRTOVANE AKTIVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2020/2021

 1. Razvijanje pozitivnih odnosov in pozitivne samopodobe:
 • razredne ure,
 • tekmovanja,
 • prostovoljstvo,
 • medsebojna pomoč,
 • tutorstvo,
 • delavnica (Na splet po nasvet ‒ 10 korakov do boljše samopodobe),
 • naravoslovni dnevi (Samopodoba, Odnosi, Odvisnost).
 1. Spoštovanje drugih in drugačnih ljudi:
 • razredne ure,
 • druženje z otroki s posebnimi potrebami,
 • interesni dejavnosti prostovoljstvo in mladi člani rdečega križa,
 • druženje z varovanci VDC Polž,
 • druženje z upokojenci,
 • učna pomoč (tutorstvo),
 • delavnice (Samopodoba, Odnosi, Odvisnost).
 1. Razvijanje medgeneracijskih odnosov:
 • prireditve,
 • ustvarjalne delavnice za učence in starše,
 • sodelovanje z upokojenci,
 • sodelovanje z VDC Polž,
 • sodelovanje z lokalno skupnostjo,
 • interesna dejavnost medgeneracijsko sodelovanje.
 1. Razvijanje odgovornega odnosa do zdravja:
 • razredne ure,
 • naravoslovni dnevi (Dan slovenske hrane, Voda, Zdravilna zelišča, Zdrav način življenja, Mleko in mlečni izdelki),
 • zdravi zobje (redni pregledi pri šolskem zobozdravniku in tekmovanje za zdrave zobe),
 • preventiva (mesečni obiski dipl. medicinske sestre),
 • razvijanje odgovornega odnosa do zdrave hrane, hrane kot dobrine ter hrane iz lokalnega okolja,
 • šolska shema (Uživanje sadja, zelenjave, mleka in mlečnih izdelkov),
 • brezmesni dan.
 1. Športne aktivnosti:
 • rekreativni odmori,
 • športna tekmovanja,
 • športni dnevi,
 • minuta za zdravje,
 • razširjeni program (gibanje, šport, odbojka, badminton),
 • aktivne počitnice.
 1. Razvijanje odgovornega odnosa do okolja:
 • zmanjševanje plastičnih odpadkov,
 • varčevanje z vodo in elektriko,
 • ločevanje in ponovna uporaba odpadkov,
 • razširjeni program (vrtnarčki),
 • zbiranje plastičnih zamaškov.
 1. Prometna vzgoja:
 • policist Leon svetuje,
 • Otroška varnostna olimpijada,
 • naravoslovni dan (V prometu),
 • razredne ure.
 1. Humanitarne akcije:
 • zbiranje plastičnih zamaškov,
 • Drobtinica,
 • solidarnostna pomoč v primeru naravnih nesreč,
 • solidarnostna pomoč ljudem v stiski.
 1. Obeleževanje svetovnih in mednarodnih dni, povezanih s cilji zdrave šole:
 • oglasna deska in šolski radio,
 • svetovni dan otroka,
 • svetovni dan hrane,
 • dan boja proti AIDS-u,
 • mednarodni dan strpnosti,
 • dan človekovih pravic,
 • svetovni dan brez cigarete,
 • svetovni dan voda,
 • svetovni dan zdravja,
 • dan Zemlje.

Na šoli se bomo v okviru Zdrave šole povezovali tudi z drugimi sorodnimi projekti in dejavnostmi, uresničevanjem vzgojnega načrta in pravil šolskega reda, z zunanjim okoljem in zunanjimi institucijami.