Select Page

SPLOŠNE INFORMACIJE

Naša šola posveča posebno skrb tudi nadarjenim učencem. Delo z njimi poteka v skladu s konceptom Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli, ki ga je leta 1999 sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje in potrdila Razširjena programska skupina za svetovalno delo v vrtcih, šolah in domovih.


Uvajanje in izvajanje koncepta poteka po naslednjih korakih:


A. informiranje in izobraževanje vodstvenih in svetovalnih delavcev osnovnih šol,


B. priprava in uvajanje koncepta na posamezni šoli,


C. odkrivanje nadarjenih učencev :

1. stopnja: evidentiranje

Sestavi se evidenca vseh učencev, ki bi lahko bili nadarjeni. Kot kriterij se upoštevajo učni uspeh, dosežki, učiteljevo mnenje, tekmovanja, hobiji ter mnenje svetovalne službe. V skupino evidentiranih učencev so izbrani vsi učenci, ki izpolnjujejo vsaj enega od kriterijev.

2. stopnja: identifikacija

Na podlagi pisnih soglasij staršev so učenci testirani s testom ustvarjalnosti in testom inteligentnosti (izvede in ovrednoti psiholog), učitelji pa jih ocenijo s posebno lestvico za ugotavljanje nadarjenosti. Če učenec vsaj na enem izmed testov dosega nadpovprečen rezultat (se uvrsti med 10 % najboljših učencev), je spoznan kot nadarjen učenec.

3. stopnja: seznanitev in pridobitev mnenja staršev

Ko je učenec spoznan za nadarjenega, načrtovanje individualiziranega programa dela (INDEP) vodi razrednik, sodelujejo pa vsi strokovni delavci šole. V njem se opredelijo njegova močna področja in predlagajo dejavnosti s katerimi bi te potenciale lahko razvijal. Pred tem pridobimo mnenje učenca in staršev, ki prav tako sodelujejo pri sestavi INDEP-a. Poleg prilagoditev pri posameznih predmetih imajo učenci možnost svoje talente na različnih področjih razvijati tudi v okviru dni dejavnosti (naravoslovni, tehniški, kulturni dnevi), s projektnim delom, sodelovanjem v natečajih  in z dodatnimi aktivnostmi.

Postopek odkrivanja nadarjenih ni enak v vseh obdobjih devetletne osnovne šole. V prvi triadi se izvedeta samo prva in tretja stopnja postopka (evidentiranje in seznanitev s starši).


D. delo z nadarjenimi učenci (ponudba in priprava programov, priprava, potrditev, izvajanje in sprotno spremljanje izvajanja INDEP-a ter analiza uresničevanja ciljev le-tega),


E. analiza izvajanja programov, evalvacija uresničevanja koncepta ter dopolnjevanje in načrtovanje novih programov.


Dokumentacija o nadarjenih se arhivira v šoli, vodi pa jo ŠSS.


Priporočljiva literatura v slovenskem jeziku:

George, D. (1997). Nadarjeni otrok kot izziv.

Bezić, T. in drugi. (1998). Nadarjeni, šola, šolsko svetovalno delo.

Bezić, T. in drugi. (1998-2000). Spodbujanje razvoja nadarjenih učencev OŠ.

Armstrong, T. (2005). Prebudite genija v svojem otroku.

Winner, T. (2005). Nadarjeni otroci, Miti in resničnost.

Žagar, D. (2012). Drugačni učenci.