ŠOLSKA SHEMA

ŠOLSKA SHEMA je nov ukrep skupne kmetijske politike in pomeni pomoč za oskrbo s sadjem in zelenjavo ter mlekom in mlečnimi izdelki v izobraževalnih ustanovah. Izvajati se je začela v šolskem letu 2017/2018. Podlaga za njeno načrtno in učinkovito izvajanje je strategija, ki je sprejeta za šestletno obdobje od šolskega leta 2017/2018 do šolskega leta 2022/2023. Strategijo je pripravila medresorska delovna skupina na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, sprejel pa jo je minister, pristojen za kmetijstvo, v soglasju z ministrico, pristojno za izobraževanje in ministrico, pristojno za zdravje.

 V šolski shemi se otrokom v osnovni šoli Rudolfa Maistra Šentilj  brezplačno razdeljuje dodaten obrok sadja in zelenjave ter  mleka in mlečnih izdelkov.  Skozi različne dejavnosti spremljevalnih izobraževalnih ukrepov se jih  povezuje s kmetijstvom, izobražuje o zdravih prehranskih navadah, lokalnih prehranskih verigah, ekološkemu kmetovanju, trajnostni pridelavi in preprečevanju zavržkov hrane. Šolska shema vključuje tudi spremljanje in vrednotenje učinkov sheme ter obveščanje javnosti.

Izbor upravičenih kmetijskih proizvodov in živil v šolski shemi je razdeljen na ‘šolsko sadje in zelenjavo’ ter ‘šolsko mleko’, na ta način je razdeljeno tudi financiranje. Večinski delež financiranja se zagotovi iz proračuna Evropske unije, preostali delež iz proračuna Republike Slovenije.

 

Šolsko sadje in zelenjava (v nadaljevanju: ŠSZ)

V okviru razdeljevanja ŠSZ mora prevladovati sveže sadje in zelenjava, predelano sadje in zelenjava sta v manjšem deležu.

 

Šolsko mleko (v nadaljevanju: ŠM)

 V okviru razdeljevanja ŠM mora prevladovati mleko in mleko brez laktoze, mlečni  izdelki so v manjšem deležu.

Mleko in  mleko brez laktoze , ki se delijo v okviru ŠM  morajo biti brez   dodanega sladkorja ali drugih sladil, arome, čokolade ali kakava.

Mlečni izdelki (v manjšem deležu!), ki se  delijo v okviru   ŠM morajo biti  brez dodanega sladkorja ali drugih sladil, arome, sadja, oreškov ali kakava .

 

Šola se vsako leto prijavi v šolsko shemo, v prijavi se odloči, ali bo otrokom razdeljevala le šolsko sadje in zelenjavo ali le šolsko mleko ali oboje. Vsaka šola si sama izbere dobavitelja v skladu z Zakonom o javnem naročanju – ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18) (v nadaljnjem besedilu: ZJN-3) in pri tem poskuša čim bolj uveljavljati načelo kratkih dobavnih verig.

EU zakonodaja omogoča, da se strategija v šestletnem obdobju lahko spremeni oziroma dopolni. Redno letno spremljanje šolske sheme bo pokazalo, ali bo to potrebno. Petletno vrednotenje šolske sheme pa bo pokazalo, kako uspešno smo sledili cilju šolske sheme – izboljšanju prehranskih navad otrok in mladostnikov, zlasti glede vključevanja večjega deleža zelenjave in sadja ter mleka in mlečnih izdelkov v njihovo prehrano.

 

Več informacij o Šolski shemi  najdete na spodnji  povezavi:

ww.arsktrp.gov.si/fileadmin/arsktrp.gov.si/pageuploads/SKT/OIR/Shema_solskega_sadja/2018/Navodila_2018_19.pdf

 

Marija Lesjak, organizatorka šolske prehrane