Select Page

SVETOVALNO DELO

SVETOVALNO DELO

Temeljna naloga svetovalne službe je, da se na podlagi svojega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa na strokovno avtonomen način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojnega dela v vrtcu. Je strokovni sodelavec v vrtcu, ki skupaj z drugimi strokovnimi delavci oblikuje vsakdanje življenje vrtca. Osnovna področja dejavnosti svetovalne službe so preventivno, svetovalno in posvetovalno delo z otroki, vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev, s starši, z vodstvom in zunanjimi ustanovami.

V Vrtcu Šentilj in v Vrtcu Ceršak se lahko starši obrnete na svetovalno delavko, ko potrebujete pogovor in svetovanje o vašem otroku:

– ob vključitvi v vrtec,

– prelomnih dogodkih v življenju družine,

– čustvenih stiskah in vedenjskih težavah,

– težavah v razvoju,

– ob vpisu v šolo,

– usmerjanju otroka s posebnimi potrebami …

Svetovalno delo se drži načel prostovoljnosti, skupnega dogovora in zaupnosti podatkov ter dobrobiti otroka.

Svetovalno delo opravlja pedagoginja Jasna Potisk.

Nanjo se lahko obrnete vsak ponedeljek od 9.15. do 10. 00 v Vrtcu Ceršak in vsak ponedeljek od 10. 15 do 11. 00 v Vrtcu Šentilj.

Prav tako se lahko dogovorite za srečanje na telefonski številki Vrtca Šentilj: 02 650 61 12.