Select Page

IZBIRNI PREDMETI ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

V šolskem letu 2021/2022 bomo izvajali pouk obveznih izbirnih predmetov.
Šola mora ponuditi pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz družboslovno-humanističnega sklopa in najmanj treh izbirnih predmetov iz naravoslovno-tehničnega sklopa. Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši.

Vsak učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko tudi tri, če s tem soglašajo starši. Učenec, ki v tem šolskem letu obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko na predlog staršev oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih (o oprostitvi odloča ravnateljica).

Vsak izbirni predmet se izvaja 1 uro tedensko, izjema sta nemščina (drugi tuji jezik), ki se izvaja 2 uri tedensko. Učenec je iz izbirnih predmetov ocenjen.

Pripravili smo vam predstavitev obveznih izbirnih predmetov po razredih:

7. razred

8. razred

9. razred

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Pripravili smo vam predstavitev neobveznih izbirnih predmetov po razredih:

4. – 5. razred

6. razred

7. – 9. razred