Select Page

OBLIKE DELA

V šolskem letu 2013/2014 imamo na šoli 51 identificiranih nadarjenih učencev od 5. do 9. razreda:

-5. razred: 7 učencev,

-6. razred: 14 učencev,

-7. razred: 11 učencev,

-8. razred: 10 učencev,

-9. razred: 9 učencev.

 

Ti učenci bodo preko šolskega leta poleg osnovnih oblik dela v okviru pouka in drugih dejavnosti vključeni tudi v posebne oblike dela z nadarjenimi učenci, ki jih bo izvajal učitelj v okviru ISUP, MESEČNIH SREČANJ, DELAVNIC in SOBOTNE ŠOLE. K tem dejavnostim bodo povabljeni tudi učenci, ki niso bili identificirani kot nadarjeni učenci, pa si želijo sodelovati v dodatnem obogatitvenem programu naše OŠ.

 

Pri delu z nadarjenimi in drugimi učenci bomo izhajali iz temeljnih načel in jim tako zagotovili:

 

 • odkrivanje njihovih močnih področij (razgovori z otroci, starši, ocenjevalna lestvica učiteljev, testiranje intelektualnih sposobnosti in besedne ustvarjalnosti)
 • zanimive, izzivalne, intelektualne in umetniške dejavnosti,
 • hitrejše in bolj poglobljeno predelovanje učnega načrta,
 • pristop, ki zahteva več razmišljanja, logičnega sklepanja in kompleksnega mišljenja,
 • motivacijo za tekmovanja,
 • spoznavanje samega sebe, svojih močnih področij, preverjanje in potrjevanje lastnega talenta in sposobnosti,
 • spodbujanje samostojnosti, odgovornosti in samoiniciativnosti,
 • razvijanje besednega izražanja, kreativnosti,
 • razvijanje splošne razgledanosti,
 • razvijanje spretnosti pojasnjevanja, utemeljevanja idej in stališč,
 • razvijanje motoričnih spretnosti in veščin,
 • razvijanje logičnega mišljenja in sklepanja,
 • razvijanje prostorskega in zgodovinskega  sklepanja in razmišljanja,
 • bolj poglobljeno in raznoliko raziskovanje in kreativno reševanje problemov,
 • spodbujanje k uporabi sodobne komunikacijske tehnologije,
 • celosten razvoj otroka s poudarkom na razvoju pozitivnih čustev, izkušenj in doživetij.

 

Predlagane dejavnosti in oblike dela z nadarjenimi po triadah:


Prva triada

OBLIKE IN DEJAVNOSTI

NOSILCI (IZVAJALCI) AKTIVNOSTI

 

 • notranja diferenciacija,
 • individualne zadolžitve učenca,
 • individualiziran pouk,
 • kooperativno učenje in druge oblike skupinskega dela,
 • posebne domače zadolžitve,
 • dnevi dejavnosti,
 • interesne dejavnosti,
 • hitrejše napredovanje,
 • dodatni pouk.

 

 

 

 

 • učitelji,
 • učitelji OPB,
 • svetovalna služba,
 • mentorji (šolski, zunanji),
 • knjižničar,
 • vodstvo šole,
 • glasbena šola in druge javne umetniške šole,
 • klubi,
 • društva.


 

Druga triada

OBLIKE IN DEJAVNOSTI

NOSILCI (IZVAJALCI) AKTIVNOSTI

 

 • notranja diferenciacija,
 • fleksibilna diferenciacija,
 • dodatni pouk,
 • individualizirani programi za delo z nadarjenimi,
 • obogatitveni programi,
 • športne in kulturne sekcije,
 • interesne dejavnosti,
 • dnevi dejavnosti,
 • kreativne dejavnosti,
 • raziskovalni tabori,
 • priprava in udeležba na tekmovanjih,
 • programi za razvijanje socialnih spretnosti,
 • programi za osebni in socialni razvoj (interakcijske vaje, socialne igre),
 • osebno svetovanje učencem in staršem.

 

 

 

 • učitelji,
 • svetovalna služba,
 • mentorji (šolski, zunanji),
 • knjižničar,
 • vodstvo šole,
 • glasbene šole in druge javne umetniške šole,
 • Zavod RS za zaposlovanje.

 

Tretja triada

OBLIKE IN DEJAVNOSTI

NOSILCI (IZVAJALCI) AKTIVNOSTI

 

 • notranja diferenciacija,
 • fleksibilna diferenciacija,
 • dodatni pouk,
 • individualizirani programi za delo z nadarjenimi,
 • delna zunanja diferenciacija (8. in 9. razred),
 • izbirni predmeti,
 • seminarske naloge,
 • raziskovalne naloge,
 • obogatitveni programi,
 • športne in kulturne sekcije,
 • interesne dejavnosti,
 • dnevi dejavnosti,
 • kreativne dejavnosti,
 • raziskovalni tabori,
 • priprava za udeležbo na tekmovanjih,
 • programi za razvijanje socialnih spretnosti,
 • programi za osebni in socialni razvoj (interakcijske vaje, socialne igre),
 • osebno svetovanje učencem in staršem,
 • svetovanje nadarjenim pri izbiri poklica.

 

 

 

 • učitelji,
 • svetovalna služba,
 • mentorji (šolski, zunanji),
 • knjižničar,
 • vodstvo šole,
 • glasbene šole in druge javne umetniške šole,
 • Zavod RS za zaposlovanje,
 • klubi,
 • društva.